Náhrady pri dopravnej nehode s poškodením zdravia

1. ČO JE DOPRAVNÁ NEHODA S POŠKODENÍM ZDRAVIA A KTO JE POŠKODENÝM PRI DOPRAVNEJ NEHODE

Dopravnou nehodou s poškodením zdravia je udalosť v cestnej premávke, v rámci ktorej dôjde k zraneniu fyzickej osoby. Okrem toho, pri dopravnej nehode dochádza súčasne aj k poškodeniu vozidla resp. inej veci (napr. dopravnej značky, cesty, ošatenia a pod.).

Je potrebné rozlišovať pojmy škodová udalosť a dopravná nehoda. Pri škodovej udalosti vznikne iba škoda na motorovom vozidle (teda nie na zdraví či živote), ktorej hodnota nepresahuje 3990 eur – políciu tak nie je potrebné na miesto škodovej udalosti volať.

Nárok na náhradu škody na veci (poškodenie auta) existuje tak pri škodovej udalosti ako aj pri dopravnej nehode, avšak nárok na náhradu za škody na zdraví môže existovať iba v prípade dopravnej nehody (a nie škodovej udalosti). Na miesto dopravnej nehody musí byť vždy privolaná hliadka Policajného Zboru, ktorá dopravnú nehodu vyšetrí a zdokumentuje.

Osobou poškodenou pri dopravnej nehode môže byť vodič ako aj spolujazdci vozidla, ktorému neoprávnene nastala škoda – teda celá posádka auta, ktoré nebolo vinníkom nehody. V niektorých prípadoch poškodenými môžu byť aj cestujúci vozidla, ktoré spôsobilo škodu (napr. kolega vodiča, s ktorým spolu cestujú do práce).
Škoda sa nikdy neuhrádza vodičovi či majiteľovi vozidla, ktoré spôsobilo škodu ani jeho manželovi/ke a osobám žijúcim s ním v jednej domácnosti. Ostatné osoby tvoriace posádku vozidla, ktoré spôsobilo škodu, majú nárok na náhradu škody od poisťovne vinníka z PZP.

2. NA AKÉ NÁHRADY MÁ POŠKODENÝ NÁROK PRI DOPRAVNEJ NEHODE S POŠKODENÍM ZDRAVIA

A. Náhrada vecnej škody

Vecnou škodou sa rozumie predovšetkým poškodenie motorového vozidla. Poškodenie motorového vozidla môže byť rôzne, od malých škôd až po totálnu škodu. Poškodenému vzniká nárok na náhradu škody v deň dopravnej nehody (keď sa zároveň dozviete, kto je vinníkom). Realizuje sa tak, že sa škoda uplatní u príslušnej poisťovni vinníka, ktorá výšku škody posúdi a následne uhradí opravu vozidla resp. vyplatí alikvotnú čiastku hodnoty vozidla (pri totálnej škode).

Pri škode v prípade, ak Vám poisťovňa nevyplatí celú čiastku opravy vozidla, si môžete nárokovať doplatenie zvyšku žalobou na súde.

Pri totálnej škode máte nárok na náhradu skutočnej hodnoty Vášho vozidla v čase nehody. Poisťovne vypočítajú tzv. všeobecnú hodnotu vozidla v čase nehody, ktorá závisí od rôznych faktorov (predajnosť typu vozidla, doba prevádzky vozidla, počet km, dopyt po jazdených vozidlách daného typu), pričom táto hodnota nemusí zodpovedať reálnej hodnote vozidla, ktorú by ste za jeho predaj obdržali.
Ak nie ste spokojný so sumou, na akú poisťovňa ohodnotila Vaše vozidlo pri totálne škode, odporúčame si dať vyhotoviť nezávislý znalecký posudok o hodnote Vášho vozidla znalcom z odboru odhadu hodnoty cestných vozidiel. V prípade, ak zistí rozdiel v hodnote auta a hodnote vyplatenou zo strany poisťovne, tento rozdiel je možné žiadať v súdnom konaní od poisťovne. Vyhotovením znaleckého posudku predídete prípadnej nežiaducej situácii, kedy by ste zažalovali poisťovňu, súd by v konaní dal vyhotoviť znalecký posudok o hodnote Vášho auta a súdny znalec by zistil, že hodnota určená poisťovňou je správna.
Naše tipy a rady: V prípade, že si po dopravnej nehode z dôvodu napr. totálnej škody kúpite ďalšie motorové vozidlo, môžete požadovať od poisťovne vinníka úhradu poplatku za prihlásenie nového vozidla na polícii (66 eur). Poisťovňa Vám má preplatiť aj odtiahnutie vraku z miesta nehody. V každom prípade Vám poisťovňa preplatí len to, čo viete preukázať (bločkom, faktúrou…). Preto si účtovné doklady vždy uchovajte.

Pri dopravnej nehode máte nárok aj na náhradu zničených vecí (šiat a iných vecí v aute), ktorých hodnotu viete preukázať (bločkom, faktúrou a pod.). V prípade, že v aute v čase nehody prevážate psa, ktorý utrpí vážne zranenie a musí byť klinicky utratený, poisťovňa spravidla preplatí aj eutanáziu psíka ako aj jeho obstarávaciu cenu pri jeho kúpe. Aké informácie pre uplatnenie nároku potrebujete a kde ich získate Pre uplatnenie nároku je potrebné, aby bola dopravná nehoda nahlásená poisťovni vinníka. Nahlásenie dopravnej nehody je zákonnou povinnosťou vinníka, avšak môže ju nahlásiť i poškodený.

Základné údaje – meno a priezvisko vinníka, poisťovňu a číslo poistnej zmluvy získate od vinníka pri dopravnej nehode (požiadajte ho o predloženie zelenej karty) – je povinný Vám tieto informácie poskytnúť.
Tieto informácie spravidla obsahuje aj Záznam o dopravnej nehode, vyhotovený príslušným policajtom OR PZ. Dopravná nehoda ako poistná udalosť sa môže nahlásiť telefonicky, osobne na pobočke poisťovne alebo aj vyplnením online formulára na stránke poisťovne. Následne pri kontakte s poisťovňou (pri obhliadke vozidla likvidátorom a pod.) požiadajte poisťovňu o oznámenie čísla poistnej udalosti – je to číslo, pod ktorým vedie poisťovňa nehodu ako poistnú udalosť. Spravidla je uvedené na dokumentoch poisťovne, ktoré Vám zašle, a toto číslo uvádzate aj na Vašej žiadosti o náhradu.
Ak Vám vinník neposkytne názov poisťovne a číslo poistnej zmluvy, a nemáte k dispozícii Záznam o dopravnej nehode, poznačte si aspoň ŠPZ vozidla. Po zadaní ŠPZ vozidla na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov v časti Vyhľadať poisťovateľa vozidla napíšete ŠPZ vozidla, dátum nehody a zobrazí sa Vám číslo poistnej zmluvy ako i poisťovňa vinníka. V prípade, ak ste pri dopravnej nehode vážne zranený alebo v bezvedomí v nemocnici a nemohli ste tak zistiť požadované údaje na mieste dopravnej nehody ani nedisponujete Záznamom o dopravnej nehode, ako poškodený máte právo nahliadnuť do policajného vyšetrovacieho spisu. Každý spis obsahuje označenie účastníkov nehody, ŠPZ áut a spravidla aj poisťovňu a číslo poistnej zmluvy vinníka dopravnej nehody (ak posledné uvedené neobsahuje, poisťovňu vinníka si viete vyhľadať podľa ŠPZ).
K číslu poistnej udalosti po uplatnení vecnej škody následne zasielate aj ďalšie nároky (napr. bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia, liečebné náklady a pod.). Postup pri uplatnení nárokov pri vecnej škode 1. Nahláste dopravnú nehodu poisťovni vinníka čo najskôr.
2. Ďalej postupujte podľa pokynov poisťovne. Poisťovňa je povinná vykonať šetrenie udalosti a Vášho nároku. Počas konania Vás vyzve na preukázanie uplatňovanej škody (predloženie bločkov a pod.), preto si všetky účtovné doklady a všetky dokumenty komunikácie s poisťovňou uchovajte.

B. Náhrada nákladov spojených s liečením

Náklady spojené s liečením sa rozumejú náklady na nákup liekov, rehabilitáciu, poplatky za vyšetrenia a pod. Poškodený ich musí preukázať bločkom alebo iným daňovým dokladom; uhrádza to poisťovňa vinníka dopravnej nehody. Právo na túto náhradu vzniká momentom vynaloženia nákladov na liečenie (kúpa liekov atď.). Postup pri uplatnení liečebných nákladov Kontaktujte poisťovňu vinníka a oznámte im, že si uplatňujete náklady na liečenie v uvedenej sume. Písomná žiadosť má obsahovať:
  • stručné označenie poistnej udalosti (dopravnej nehody),
  • číslo poistnej udalosti,
  • označenie vinníka,
  • výšku požadovaných nákladov a
  • fotokópiu bločkov preukazujúcich náklady (na lieky, poplatky za vyšetrenia, rehabilitácie a pod.).

C. Náhrada za bolesť, tzv. bolestné

V zmysle zákona sa bolesťou rozumie ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov. Bolestné je teda jednorazová náhrada za prežitú bolesť a poškodenému ju uhrádza poisťovňa vinníka z povinného zmluvného poistenia vozidla (PZP). Nárok na bolestné sa uplatňuje lekárom vyhotoveným lekárskym posudkom, ktorý je možné vyhotoviť najskôr momentom, kedy možno zdravotný stav poškodeného považovať za ustálený. Ustálený stav je spravidla stav, kedy je stav pacienta v rámci liečby prvýkrát stabilizovaný (liečba nemusí ešte byť ukončená).
Pacient môže žiadať o vypracovanie lekárskeho posudku napr. od momentu, kedy mu lekár odporučí ďalšiu kontrolu iba v prípade že sa vyskytnú ťažkosti – to je tzv. moment ustálenia zdravotného stavu. To, že pacient absolvuje ešte kúpeľnú liečbu, nie je prekážkou pre vyhotovenie lekárskeho posudku o bolestnom. Ak má pacient (poškodený) v tele osteosyntetický materiál (kovové šruby a pod.), na ktorého odstránenie sa vyžaduje lekársky zákrok, má právo po takomto zákroku požiadať o ďalší lekársky posudok o bolestnom. Osteosyntetický materiál sa však nevyberá z tela u každého pacienta, preto nemožno s vyhotovením prvého lekárskeho posudku o bolestnom čakať až do vybratia tohto materiálu.
Poškodený si musí dať vypracovať lekársky posudok o bolestnom a náhradu za bolesť si uplatniť u príslušnej poisťovne čo najskôr a to z dôvodu, že nárok na bolestné podlieha premlčaniu v dvojročnej subjektívnej lehote, ktorá začína plynúť od momentu ustálenia zdravotného stavu.

Lekársky posudok vyhotovuje lekár, ktorý poškodeného naposledy v súvislosti s poškodením zdravia ošetroval. V lekárskom posudku lekár ohodnotí jednotlivé zdravotné poškodenia bodmi podľa časti I prílohy č. 1 zákona č. 437/2004 Z.z. Za každý bod patrí poškodenému nárok vo výške 2% priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za rok predchádzajúci dopravnej nehode (napr. pri dopravnej nehode v roku 2018 je výška náhrady za 1 bod 19,08 EUR). Súčtom všetkých bodov a vynásobením hodnoty jedného bodu v danom roku nehody sa vyráta celková suma bolestného, ktorú je možné vyžadovať od poisťovne vinníka.
Každé poškodenie zdravia je opísané v prílohe zákona č. 437/2004 Z. z., a obodované počtom bodov. Lekársky posudok tak obsahuje opis zranenia, jeho zaradenie do položky podľa sadzobníka a počet bodov.

Príklad: V lekárskom posudku sa uvedie ako poškodenie zdravia Položka 113a – pomliaždenie ľavého zápästia – 15 bodov, Položka 162 – hlboká rana pravého kolena chirurgicky ošetrená – 15 bodov. Súčet všetkých bodov bude 30. Hodnota jedného bodu v roku 2018 (rok dopravnej nehody) je 19,08. Poškodený tak má nárok na zaplatenie 30×19,08 € = 572 € ako náhradu za bolesť (tzv. bolestné).
Naše tipy a rady: Pokiaľ je vaša liečba už stabilizovaná, pre vyhotovenie lekárskeho posudku nie je nutná osobná návšteva lekára, nakoľko lekár pri vypracovaní posudku vychádza z lekárskych správ. Vyhotovenie lekárskeho posudku Vám vie lekár urobiť „od stola“, ak ho o vypracovanie posudku telefonicky alebo písomne požiadate. Ak si lekár vyžiada poplatok za vyhotovenie lekárskeho posudku, doklad o úhrade si uschovajte a jeho preplatenie si môžete nárokovať u poisťovne vinníka spolu s nárokom na bolestné. Postup pri uplatnení nárokov – bolestného 1. V prípade, keď sa stabilizuje Váš zdravotný stav, požiadajte lekára, ktorý Vás naposledy ošetroval v súvislosti s dopravnou nehodou o vystavenie lekárskeho posudku o bolestnom.

Lekársky posudok, ktorý lekár vlastnoručne vyplní a podpíše, si stiahnite tu. Lekár vypĺňa iba prvú stranu tlačiva. Lekára môžete navštíviť buď osobne alebo ho o vypracovanie posudku požiadať telefonicky alebo písomne – on spravidla totiž vychádza z lekárskych správ a nie je potrebné ďalšie vyšetrenie pacienta.

2. Po obdržaní lekárskeho posudku pošlite poisťovni vinníka žiadosť, v ktorej stručne opíšete okolnosti dopravnej nehody, vyčíslite požadované bolestné, uvediete číslo svojho účtu a priložíte potrebné prílohy. Prikladajú sa všetky lekárske správy z vyšetrení, lekársky posudok prípadne iné dokumenty.

Vzor žiadosti na uplatnenie bolestného si stiahnite tu. 3. Poisťovňa po obdržaní žiadosti preskúma lekársky posudok najmä vo vzťahu, či je v súlade s lekárskymi správami o zdravotnom stave a následne vyplatí požadovanú výšku bolestného na účet poškodeného. O vybavení Vašej žiadosti Vás bude informovať aj písomne. Pri plnení náhrady za bolesť nezvyknú byť s poisťovňou žiadne problémy.

D. Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia

V prípade dlhodobého pretrvávania zdravotných ťažkostí má poškodený právo na jednorazovú náhradu za sťaženie jeho spoločenského uplatnenia. Túto náhradu možno vypočítať najskôr po 1 roku od dopravnej nehody, teda najskôr po roku je možné vyhotoviť lekársky posudok, ktorým ošetrujúci lekár ohodnotí sťaženie spoločenského uplatnenia v bodoch. Túto náhradu taktiež vypláca poisťovňa vinníka dopravnej nehody.

Podľa zákona sa sťažením spoločenského uplatnenia rozumie stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh.

Pre bezproblémové nárokovanie úhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v praxi poisťovne zvyknú požadovať preukázanie liečby, následkom ktorej nedošlo k úplnému uzdraveniu (napr. končatina ani po dlhej liečbe nie je tak ohybná ako bola pred nehodou).

Poisťovniam nepostačuje zhodnotenie fyzického stavu po jednom roku od nehody bez predchádzajúceho liečenia. Preto je vhodné v rámci jedného roka od dopravnej nehody pravidelne navštevovať ošetrujúceho lekára, ktorého správami sa preukáže opodstatnenosť vyhotoveného lekárskeho posudku na sťaženie spoločenského uplatnenia.

(Ikona žiarovka) Aj v prípade, ak nemáte takéto lekárske správy, avšak lekár Vám vyhotoví lekársky posudok na sťaženie spoločenského uplatnenia (pretože ste reálne zdravotne obmedzený), vždy máte nárok na úhradu sťaženia spoločenského uplatnenia. Nakoľko však poisťovne zväčša odmietnu jej uhradenie, je potrebné si jej úhradu uplatniť súdnou cestou. Taktiež Vám odporúčame sa počas 1 roku liečenia zdržať sa činností, ktoré poukazujú na plné zdravie jedinca (napr. výkonnostný šport a pod.).

Výška nároku sa vypočíta podobne ako bolestné, t.j. lekár, ktorý naposledy liečil poškodeného v súvislosti s poškodením na zdraví, vyhotoví lekársky posudok, kde v bodoch ohodnotí zdravotné poškodenia podľa II. časti prílohy č.1 zákona č. 437/2004 Z.z o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia. Za každý bod má poškodený nárok na sumu vo výške 2% priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za rok predchádzajúci dopravnej nehode. Súčet bodov sa vynásobí hodnotou bodu v danom roku a výsledná hodnota je peňažná čiastka, ktorú môže poškodený požadovať.

Vyhotoveniu lekárskeho posudku predchádza vyšetrenie poškodeného, teda prítomnosť poškodeného je pri vyhotovení posudku na účely náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia nevyhnutná. Postup pri uplatnení nárokov – sťaženia spoločenského uplatnenia 1. Minimálne počas jedného roka odporúčame navštevovať lekára v súvislosti s Vašim poškodením zdravia a aktívne sa zúčastňovať procesu liečby.

2. Najskôr po uplynutí jedného roka od dopravnej nehody môžete požiadať Vášho ošetrujúceho lekára o vypracovanie lekárskeho posudku pre sťaženie spoločenského uplatnenia.

Lekársky posudok, ktorý lekár vlastnoručne vyplní a podpíše, si stiahnite tu. Lekár vypĺňa iba potrebné údaje o pacientovi a druhú stranu tlačiva. Pre vydanie tohto posudku lekári spravidla vyžadujú vyšetrenie pacienta (potrebná osobná návšteva).

3. Po obdržaní lekárskeho posudku pošlite poisťovni vinníka žiadosť, v ktorej stručne opíšete okolnosti dopravnej nehody, vyčíslite požadované sťaženie spoločenského uplatnenia, uvediete číslo svojho účtu a priložíte potrebné prílohy. Prikladajú sa všetky lekárske správy z vyšetrení, lekársky posudok prípadne iné dokumenty.

Vzor žiadosti na uplatnenie sťaženia spoločenského uplatnenia si stiahnite tu. 4. Poisťovňa po obdržaní žiadosti preskúma lekársky posudok najmä vo vzťahu, či je v súlade s lekárskymi správami o zdravotnom stave a liečení za posledný rok, a následne vyplatí, resp. odmietne plniť požadovanú výšku bolestného na účet poškodeného. O vybavení Vašej žiadosti Vás bude informovať aj písomne.

5. Poisťovňa Vás môže vyzvať na doloženie dokladov o liečbe. Ak Vám poisťovňa odmietne vyplatiť náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia, musíte sa obrátiť na súd – vaša šanca na úspech je vysoká.

E. Náhrada nemajetkovej ujmy

Ak v dôsledku dopravnej nehody došlo k zásahu do intímnej, psychickej či rodinnej sféry poškodeného – teda inej než je oblasť fyzického zdravia, má poškodený právo požadovať náhradu za zásah do svojej osobnosti – tzv. nemajetkovú ujmu. Poškodený ju žiada žalobou na súde, ktorý aj určí jej finálnu výšku. Žalovaným (a platiteľom) je v tomto prípade poisťovňa vinníka, pričom z opatrnosti sa žaluje aj vinník spoločne s poisťovňou.
Náhradu nemajetkovej ujmy možno žiadať napr. vtedy, ak nehoda zanechala na poškodenom intenzívne psychické následky (strach šoférovať, panické záchvaty, pomočovanie, strach z ciest) alebo mala vplyv na jeho pracovný či rodinný život (z handikepu poškodeného sa vysmievajú kolegovia v práci, poškodený sa nemôže starať o svoje maloleté dieťa, strata intimity a narušenie sexuálneho života s manželom, narušenie rodinných vzťahov a rozpad manželstva a pod.). Tieto skutočnosti sa preukazujú nálezom (lekárskou správou) z vyšetrenia u psychiatra príp. iným dokladom o liečení, ako aj svedeckými výpoveďami. Kým bolestným sa odškodňuje spôsobená bolesť pri nehode a súvisiacom liečení, sťažením spoločenského uplatnenia sťaženie (fyzické) a obmedzenie (fyzické) fungovania poškodeného v spoločnosti, tak náhrada nemajetkovej ujmy patrí poškodenému za zásah do jeho psychiky, dôstojnosti, intimity a rodinného života.
Nárok na náhradu nemajetkovej ujmy vzniká momentom dopravnej nehody, teda zásahom do integrity poškodeného. Cieľom náhrady je pomôcť prekonať problémy a nešťastia poškodeného, ktoré mu v súvislosti s ujmou vznikli, napr. zásah do osobného, pracovného, rodinného života, kedy sa zmenila kvalita jeho života v porovnaní s kvalitou existujúcou pred dopravnou nehodou. Dalo by sa povedať, že cieľom náhrady je urobiť poškodeného šťastnejším, resp. že náhrada pomáha v prekonávaní problémov (nešťastia), ktoré poškodenému v súvislosti s ujmou vznikli. Nejde teda o vyrovnanie vzniknutej straty, ale o kompenzáciu negatívnych zážitkov poškodeného.

Pre priznanie náhrady nemajetkovej ujmy musí podľa právneho poriadku a aktuálnej rozhodovacej činnosti súdov existovať závažná ujma so značnými následkami osobnosti poškodeného. Zohľadňujú sa okolnosti nehody, intenzita zásahu do osobnosti, trvanie zásahu, dopad a dôsledky zásahu. V praxi sa výška náhrady nemajetkovej ujmy požaduje (a aj súdmi priznáva) v tisíckach eur.

Nárok na náhradu nemajetkovej ujmy sa musí preukázať podľa konkrétnych okolností prípadu. Predovšetkým však platí, že:

  • pri zásahu do psychickej stránky je potrebné preukázať vyšetrenie a prípadné liečenie psychického problému psychiatrom
  • pri zásahu do rodinného či pracovného života je potrebné preukázať tento zásah minimálne svedeckými výpoveďami blízkych osôb, susedov, kolegov a pod.
  • taktiež Vám odporúčame sa počas prvého roku liečenia zdržať sa činností, ktoré poukazujú na plné psychické a duševné zdravie poškodeného (napr. vrcholový šport, rodinné dovolenky a pod.).
Lehota na uplatnenie: Právo požadovať náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch je možné požadovať len do uplynutia troch rokov od dopravnej nehody. Po tomto čase dôjde k jeho premlčaniu.

Pre uplatnenie náhrady nemajetkovej ujmy je potrebné využiť služby kvalifikovaného advokáta, ktorý pripraví žalobu a prevedie poškodeného celým konaním.

3. AKO VÁM VIEME POMÔCŤ

Spolupracuje s advokátmi, ktorí sú experti v oblasti náhrad pri dopravných nehodách. Pracujú na princípe kombinácie podielovej odmeny a tarifnej odmeny, tzn. že budú najmä odmenení z toho, čo pre Vás vymôžu – preto Vás celý právny proces bude stáť minimálne náklady. V prípade neúspechu takisto nič neplatíte.

Ak chcete, aby sme ZADARMO posúdili, či máte nárok na náhradu nemajetkovej ujmy vyplňte nasledovný formulár a my sa vám ozveme so stručným rozborom Vašej situácie.

Náhrady pri dopravnej nehode s poškodením zdravia Zisti či más nárok na náhradu nemajetkovej ujmy.
Mám nárok?Dotazník

Kedy sa stala dopravná nehoda?*

Opíšte vlastnými slovami, ako dopravná nehoda zasiahla do Vašej osobnosti (napr. psychickej či rodinnej sféry) a aké máte z nej následky. *

Uplatnili ste si už náhradu škody v civilnom alebo trestnom konaní?*

Bol vinník dopravnej nehody odsúdený v trestnom konaní?*

Kontaktné informácie

Odoslaním formulára potvrdzujem, že som sa oboznámil s Podmienkami ochrany osobných údajov.