Náhrady pri smrteľnej dopravnej nehode

1. ČO JE DOPRAVNÁ NEHODA S NÁSLEDKOM SMRTI A KTO JE POŠKODENÝM PRI DOPRAVNEJ NEHODE

Dopravnou nehodou s následkom smrti je udalosť v cestnej premávke, v rámci ktorej dôjde k usmrteniu fyzickej osoby v súvislosti s dopravnou nehodou. Kto je poškodený pri smrteľnej dopravnej nehode? Na účely náhrad výdavkov spojených s úmrtím osoby pri dopravnej nehode môže byť oprávnenou osobou (poškodeným) pre priznanie náhrady viacero subjektov v závislosti od jednotlivých nárokov. Preto oprávnené osoby uvedieme osobitne pri každom nároku.

Vo všeobecnosti možno povedať, že pozostalí majú právo na:
 • náhradu nákladov spojených s pohrebom,
 • pozostalostnú úrazovú rentu, a
 • náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.
Aké informácie pre uplatnenie nároku potrebujete a kde ich získate Pre uplatnenie nároku je potrebné, aby bola dopravná nehoda nahlásená poisťovni vinníka. Nahlásenie dopravnej nehody je zákonnou povinnosťou vinníka, avšak môžu ju nahlásiť i pozostalí.

Základné údaje – meno a priezvisko vinníka, poisťovňu a číslo poistnej zmluvy získate zo Záznamu o dopravnej nehode, vyhotovený príslušným policajtom OR PZ resp. z vyšetrovacieho spisu. Dopravná nehoda ako poistná udalosť sa môže nahlásiť telefonicky, osobne na pobočke poisťovne alebo aj vyplnením online formulára na stránke poisťovne. Následne pri kontakte s poisťovňou požiadajte poisťovňu o oznámenie čísla poistnej udalosti – je to číslo, pod ktorým vedie poisťovňa nehodu ako poistnú udalosť. Spravidla je uvedené na dokumentoch poisťovne, ktoré Vám zašle, a toto číslo uvádzate aj na Vašej žiadosti o náhradu.

2. NA AKÉ NÁHRADY MÁ OPRÁVNENÁ OSOBA NÁROK PRI DOPRAVNEJ NEHODE S NÁSLEDKOM SMRTI

A: Právo na náhradu primeraných nákladov spojených s pohrebom

Náklady spojené s pohrebom prepláca poisťovňa vinníka dopravnej nehody. Výška nákladov, ktoré prepláca poisťovňa a na ktorú má oprávnená osoba nárok, je regulovaná zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ako aj nariadením vlády č. 87/1995 Z. z, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Platí, že:
 • prepláca sa vyhotovenie pomníka resp. náhrobnej dosky; výška preplatených nákladov na pomník či náhrobnú dosku je max. 663,88 EUR – patrí tej osobe, ktorá reálne vynaložila náklady na pomník (t.j. môže to byť aj iná osoba ako príbuzný),
 • preplácajú sa náklady účtované pohrebnou službou, náklady na spopolnenie (ak nie sú v cene), cintorínsky poplatok, náklady na úpravu hrobu – tieto náklady sa hradia max. do výšky 2.729,30 EUR v roku 2018 (táto suma sa každoročne zvyšuje) – náhrada patrí tej osobe, ktorá vynaložila tieto náklady (t.j. aj iná osoba ako príbuzný),
 • nezaopatrené deti a osoby žijúce so zosnulým v spoločnej domácnosti majú aj nárok na náhradu:
  1/3 nákladov vynaložených na smútočné oblečenie, maximálne 99,60 EUR – pre každú osobu jednotlivo,
  cestovných výdavkov vynaložených na dopravu na miesto pohrebu a späť, pričom tieto sumy (ošatenie, cestovné) sú limitované maximálnou výškou 2.324,40 EUR.
Okrem týchto nárokov má tá osoba, ktorá zabezpečovala pohreb, nárok na štátnu dávku – tzv. príspevok na pohreb vo výške 79,67,- EUR. Pre jeho priznanie musí osoba zabezpečujúca pohreb mať trvalý pobyt v SR a zosnulý musí byť pochovaný v SR. Túto dávku Vám vyplatí Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe vyplnenej a preloženej žiadosti.
Náš tip: V praxi poisťovňa vinníka často z Vami vyčíslenej sumy náhrad odpočíta 79,67 EUR, ktoré získate resp. máte možnosť získať od štátu. Preto Vám odporúčame požiadať o príspevok na pohreb bezodkladne po pohrebe.
Lehota na uplatnenie: Nárok na príspevok na pohreb vo výške 79,67 EUR zaniká uplynutím jedného roku od pohrebu. Preto ho odporúčame uplatniť čo najskôr.

Nárok na preplatenie nákladov spojených s pohrebom si tiež odporúčame uplatniť bezodkladne po pohrebe, najneskôr do dvoch rokov od pohrebu. Postup pre uplatnene nákladov spojených s pohrebom: 1. Kontaktujte poisťovňu vinníka dopravnej nehody tak, že vyplníte žiadosť o náhradu nákladov spojených s pohrebom.
V tejto žiadosti vyčíslite vynaložené náklady na pohreb zosnulého, preukážete ich (prílohou sú bločky, faktúry a pod.) a požiadate poisťovňu o ich uhradenie na uvedený účet. Vzor žiadosti o náhradu nákladov spojených s pohrebom si môžete stiahnuť tu. 2. Postupujte podľa pokynov poisťovne.

3. Nezabudnite, že ak ste obstarali pohreb, máte nárok aj na príspevok na pohreb vo výške 79,67 EUR od Úradu práce, soc. vecí a rodiny.
Uplatníte si ho na tlačive Príspevok na pohreb, ktoré si môžete stiahnuť tu. Po vyplnení žiadosti a po jej potvrdení pohrebnou službou, žiadosť predložte na Úrade práce, soc. vecí a rodiny príslušnom pre bydlisko zosnulého.

B: Pozostalostná úrazová renta

V prípade, ak bol zosnulý živiteľom rodiny a živil osoby, voči ktorým mal zákonnú alebo súdom uloženú vyživovaciu povinnosť, majú tieto osoby nárok na pozostalostnú úrazovú rentu ako náhradu za výživné, ktorú by inak od zosnulého dostávali.

Oprávnenými osobami na toto plnenie sú:
 • osoby uvedené v rozhodnutí súdu, ktorým súd zaviazal zosnulého k plateniu výživného (napr. maloleté deti)
 • osoby, voči ktorým mal zosnulý zákonnú vyživovaciu povinnosť – teda nezaopatrené deti, manžel/manželka
Ide o pravidelnú opakujúcu sa peňažnú dávku a jej výška sa určuje podľa predpisov o sociálnom poistení. O túto dávku je potrebné požiadať poisťovňu vinníka. Postup pri uplatnení pozostalostnej úrazovej renty: Kontaktujte poisťovňu vinníka dopravnej nehody. Následne sa riaďte jej pokynmi.
V prípade, že Vám poisťovňa odmietne poskytnúť plnenie, obráťte sa na nás – info@nahrady.sk .

C: Náhrada nemajetkovej ujmy

Každý človek má právo na ochranu svojej osobnosti. Do tohto práva patrí i právo na ochranu svojho rodinného a citového života, vrátane ochrany života a zdravia. V prípade smrteľnej dopravnej nehody dochádza k nenapraviteľnej ujme – strate príbuzného, čím sa naruší právo na súkromný a rodinný život vážnym spôsobom, narušia sa citové väzby, duševná spätosť, rodičovská láska a pod. Ide o tak závažný zásah do života pozostalých, ktorý opodstatňuje požadovanie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Táto náhrada nikdy nemôže napraviť smrť blízkej osoby, môže však pomôcť pozostalým finančne preklenúť obdobie života bezprostredne po smrti blízkej osoby.

Náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch sa uplatňuje žalobou na súde, kde sa žaluje vinník a poisťovňa vinníka dopravnej nehody (v prípade úspechu to uhrádza poisťovňa vinníka). Výška tejto náhrady nie je regulovaná právnymi predpismi. Určuje ju súd individuálne v každom prípade podľa intenzity zásahu a okolností prípadu, pričom sa pohybuje až v desiatkach tisíc eur na jedného pozostalého.

Oprávnenou osobou, ktorá má právo požadovať túto ujmu, sú blízke osoby, do ochrany osobnosti ktorých zasiahla smrť zosnulého. Najčastejšie ide o deti zosnulého, manžela/manželku alebo druha/družku a rodičov. Lehota na uplatnenie: Právo požadovať náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch je možné požadovať len do uplynutia troch rokov od dopravnej nehody. Po tomto čase dôjde k jeho premlčaniu.

Pre uplatnenie náhrady nemajetkovej ujmy je potrebné využiť služby kvalifikovaného advokáta, ktorý pripraví žalobu a prevedie poškodeného celým konaním.

3. AKO VÁM VIEME POMÔCŤ

Spolupracuje s advokátmi, ktorí sú experti v oblasti náhrad pri dopravných nehodách. Pracujú za použitia podielovej odmeny, tzn. že budú odmenení z toho, čo pre Vás vymôžu – preto Vás podanie žaloby i celý proces nebude stáť nič. V prípade neúspechu takisto nič neplatíte.

Ak chcete, aby sme ZADARMO posúdili, či máte nárok na náhradu nemajetkovej ujmy vyplňte nasledovný formulár a my sa vám ozveme so stručným rozborom Vašej situácie.

Náhrady pri smrteľnej dopravnej nehode Vyplň dotazník a zisti či más nárok na náhradu nemajetkovej ujmy.
Mám nárok?Dotazník

Kedy sa stala dopravná nehoda?*

Uplatnili ste si už náhradu škody v civilnom alebo trestnom konaní?*

V akom ste príbuzenskom vzťahu k zosnulému?*

Bol vinník dopravnej nehody odsúdený v trestnom konaní?*

Kontaktné informácie

Odoslaním formulára potvrdzujem, že som sa oboznámil s Podmienkami ochrany osobných údajov.